Mångfald och förnyelse?

I rapporten Mångfald och förnyelse? presenteras en fördjupad bild av vem som deltar i folkbildningens kulturverksamheter och vilka faktorer som främjar respektive motverkar mångfald. Utvärderingen bygger på deltagarstatistik och fältstudier på studieförbund och folkhögskolor. Den handlar framför allt om studieförbundens och folkhögskolornas kulturinriktade studiecirklar och särskilda kurser.

Senast uppdaterad:

Rapporten tar sin utgångspunkt i kontrasten mellan kulturpolitiska och folkbildningspolitiska mål och syften som talar om mångfald och inkludering, och en verklighet som åtminstone delvis avviker. I rapporten används statistik för att fördjupa bilden av vilka deltagarna är i folkbildningens estetiskt inriktade kurser och cirklar, med särskilt fokus på deltagarnas födelseland och utbildningsnivå. Lokala fältstudier visar hur synsätt, arbetssätt och folkbildningens villkor påverkar mångfalden.

Rapporten väcker också den större frågan om förnyelse inom folkbildningen. Vilket utrymme för förnyelse finns? Vilka drivkrafter? Hur ser förutsättningarna ut för att utveckla folkbildningen i takt med tiden?

Öppna rapporten som pdf