Bildning, engagemang och verkstad för demokrati

Redovisning av bidrag för demokratistärkande insatser inom folkbildningen 2020–2021.

Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

I april 2020 tilldelade regeringen 3 miljoner kronor till Folkbildningsrådet för demokratistärkande insatser inom folkbildningen. Insatserna skulle genomföras år 2020–2021 i anslutning till jubileet Demokratin 100 år. Medlen innebar att studieförbund och folkhögskolor kunde utöka sitt aktiva deltagande i den nationella kraftsamlingen för demokrati med anledning av jubiléet. De innebar också en möjlighet till fortsatt utveckling av tidigare genomförda insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete.

Folkbildningsrådet delar bilden av att satsningen har bidragit till regeringens syfte och ändamål med tilldelade medel. Jubileumsåret Demokratin 100 år har skapat ett momentum som sätter ljuset på folkbildningens möjligheter att verka för en stärkt demokrati och har underlättat samverkan mellan olika aktörer. Förstärkningen av medel har bidragit till att folkbildningsaktörer på kort tid har kunnat bygga kapacitet som kommit till nytta i det dagliga arbetet med demokrati på folkhögskolor och studieförbund. Satsningen var särskilt viktigt under en pandemi som skapat än större behov av möten och samtal om delaktighet och demokrati.