Mänskliga rättigheter inom folkbildningen 2021

Regeringen har sedan 2014 gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället.

Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Syftet med satsningen är att långsiktigt stärka folkhögskolors och studieförbunds kompetens om mänskliga rättigheter samt deras förmåga att arbeta strategiskt med att stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap.

Den övergripande målsättningen är att deltagare i folkhögskolans kurser och i studieförbundens verksamheter ska få tillräckliga kunskaper och insikter om mänskliga rättigheter för att kunna hävda sina rättigheter samt agera så att de respekterar, skyddar och främjar rättigheter. Främst ska insatserna rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna eller personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.