Musik i cirkel

En intervjustudie om improvisatorisk musik i studieförbunden.

Senast uppdaterad:

Hösten 2020 fick nio av de tio studieförbunden i uppdrag att göra en utökad granskning av sin verksamhet, efter att omfattande fusk i Järvaområdet uppdagats. Resultatet av granskningen visade bland annat att det förekommit administrativa misstag, fusk och brister i musikverksamheten. Därefter beslutade Folkbildningsrådet i april 2021 att inleda ett omfattande arbete med att se över villkor och fördelningssystem för att bättre styra mot statens syften med bidraget.

Flera åtgärder för att komma till rätta med problemen i musikverksamheten vidtogs omgående, både av studieförbunden och Folkbildningsrådet. För att få en djupare förståelse för verksamheten och vad som krävs för att säkerställa att statsbidraget används korrekt och på ett sätt som på bästa sätt bidrar till statens syften med statsbidraget har Folkbildningsrådet tagit fram denna rapport. Den kommer att vara ett viktigt underlag i vårt vidare arbete med att reformera statsbidragssystemet.

Öppna rapporten som pdf