Insatser för stärkande av nationella minoritetsspråk 2023

I denna rapport redovisas genomförda aktiviteter under 2023 inom satsningen för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.

Minoritetsspråk
Senast uppdaterad:

Regeringen lanserade 2022 ett handlingsprogram för bevarande och främjande av Sveriges nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Som en del av programmet gavs Folkbildningsrådet i uppdrag (Ku2022/00884) att fördela medel till insatser som främjar nationella minoritetsspråk under perioden 2022–2024. I ett senare ändringsbeslut (Ku2022/01208) fastställdes att Folkbildningsrådet den 31 mars varje år ska lämna en delredovisning av bidragets användning till Kammarkollegiet med kopia till kulturdepartementet och utbildningsdepartementet.

Denna rapport ger en översikt av insatsen under perioden januari till december 2023. Under 2023 deltog 892 personer enbart i språkkurser, medan det samlade antalet deltagare i hela insatsen uppgick till 5 240 personer.