Kvalitet och transparens för framtidens folkbildning 2024

Sedan 2021 lämnar Folkbildningsrådet en särskild rapport om de åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med problem inom studieförbunden. Årets rapport redogör för flera viktiga förändringar och initiativ som syftar till att förbättra kvalitet och transparens i studieförbundens verksamhet.

Studieförbund Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Hur säkerställer man att statsbidraget används i enlighet med det syfte staten har med stödet till folkbildningen? Det var den grundläggande fråga som Folkbildningsrådet arbetade med under våren 2021 och som ledde fram till ett särskilt åtgärdsprogram i arton punkter. Bakgrunden var att felaktigheter upptäckts i viss verksamhetsrapportering.

De senaste åren har Folkbildningsrådet genomfört en rad insatser för att komma till rätta med problemen. Sedan 2021 redovisas åtgärderna i en särskild rapport som lämnas till regeringen i maj.

Årets rapport redogör för flera förändringar och initiativ som syftar till att förbättra kvalitet och transparens inom folkbildningen. Bland dem märks införandet av ett nytt kvalitetsbaserat statsbidragssystem för studieförbunden som började gälla den 1 januari 2024.