Forum för levande historias framtida inriktning

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på PM om Forum för levande historias framtida inriktning.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet ställer sig bakom utredarens bedömningar och förslag.
  • Folkbildningsrådet vill understryka vikten av att Forum för levande historia och Statens historiska museer samverkar och stödjer varandras uppdrag.
  • Folkbildningsrådet föreslår att företrädare för folkbildningen samt civilsamhället får platser i insynsrådet.
  • Folkbildningsrådet anser att Forum för levande historia borde kunna vara en värdefull resurs för utbildning om demokratiarbete för cirkelledare och folkhögskollärare.