Handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet tillstyrker att:

  • resurserna för samlat tolkstöd i utbildning för vuxna ska ses över i särskild ordning,
  • det framtida behovet av teckenspråks-och dövblindtolkar, skrivtolkar, döva teckenspråkstolkar och tolklärare följs upp,
  • förutsättningarna för ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna ses över,
  • en plan för fortbildning och kompetensutveckling av tolkar tas fram,
  • en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet inrättas,
  • Arbetsförmedlingen ska kartlägga och analysera skillnader i tillgång och träffsäkerhet i olika arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder riktade till kvinnor och män som är döva, hörselskadade eller har dövblindhet som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och har nedsatt arbetsförmåga.