Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Här finns Folkbildningsrådet remissvar med synpunkter på betänkandet Kreativa Sverige.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning av Folkbildningsrådets synpunkter

  • Folkbildningsrådet har inget att invända emot strategins visioner och mål eller de sex strategiska prioriteringar som listas i betänkandet.
  • Folkbildningsrådet vill lyfta fram den betydelse för utbildning och arbetsmarknad som folkhögskolor och studieförbund har för kulturen.
  • Folkbildningsrådet delar utredningens uppfattning om att den ojämlika hanteringen av momssatser inom området behöver ses över.