Rätt mottagare Granskning och integritet

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet ser inga juridiska hinder och har därför inga synpunkter på författningsförslagen.
  • Folkbildningsrådet ställer sig bakom att det inrättas en central stödfunktion och delar utredningens bedömning vad gäller kravprofil, uppdrag och uppgifter.
  • Folkbildningsrådet vill understryka att stödfunktionen behöver bygga upp kunskap om hur organisationer i det civila samhället inkluderat folkbildningen är organiserade och hur de bedriver sitt arbete.