Vår demokrati – värd att värna varje dag

Här finns Folkbildningsrådet remissvar med synpunkter på betänkande av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning av Folkbildningsrådets synpunkter

  • Folkbildningsrådet saknar en fördjupad problemanalys som grund för förslagen. Folkbildningsrådet vill framhålla vikten av att uppmärksamma två av vår samtids stora demokratiska utmaningar – hat, trakasserier och vilseledande budskap i det offentliga samtalet, samt det demokratiska utanförskapet.
  • Folkbildningsrådet har inga synpunkter på de förslag och rekommendationer som riktas till offentliga aktörer.
  • Folkbildningsrådet vill betona behoven av bredare insatser i det demokratistärkande arbetet och saknar slutsatser, rekommendationer och förslag från kommittén som tar tillvara folkbildningens och det övriga civilsamhällets erfarenheter och lärdomar.