Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration

Folkbildningsrådets yttrande över Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24).

Senast uppdaterad:

Utredningens förslag syftar till att fler utrikes födda kvinnor ska ges bättre förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet och därmed bli självförsörjande och få ökad egenmakt. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådet delar utredningens bedömning att förslagen kommer att bidra till att förbättra möjligheterna för nyanlända invandrare, i synnerhet kvinnor, att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet:

  • bedömer att utredningens förslag kommer att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden,
  • delar uppfattningen att målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsprogram bör utvidgas i enlighet med utredningens förslag,
  • anser att ramtiden för etableringsprogrammet bör anpassas så att den inte begränsar möjligheten att ta del av insatser,
  • välkomnar att etableringsprogrammet blir mer flexibelt för nyanlända som står långt från arbetsmarknaden,
  • vill lyfta fram att etableringskurs på folkhögskola kan spela en större roll för målgruppen,
  • föreslår att studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringsurs på folkhögskola ingår i utbildningsplikten.