Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Folkbildningsrådets yttrande över promemorian Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

Folkhögskola Yrkesutbildning
Senast uppdaterad:

Sammanfattning av Folkbildningsrådets ställningstagande

  • Folkbildningsrådet understödjer föreslagen komplettering i förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Ändringarna ligger i linje med de förslag som vi lämnat i en hemställan till Utbildningsdepartementet.
  • Folkbildningsrådet delar bedömningen att ändringarna kan träda i kraft den 1 juli 2023.