Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Folkbildningsrådets yttrande över Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (SOU 2023:25). Yttrandet avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets ställningstaganden

Utredningen föreslår att det ska tas fram ett kunskapsprov för permanent uppehållstillstånd bestående i två delprov; ett i det svenska språket och ett om det svenska samhället.

Utredningen anser att folkbildningen bör tilldelas anslag att söka för att ombesörja nödvändiga utbildningsinsatser så att provtagare kan förbereda sig för kunskapsproven, detta som ett komplement till befintliga offentliga utbildningsinsatser, till exempel samhällsorienteringen.

Folkbildningsrådet har, i kontakter med utredningen, framfört att det inom folkhögskolor och studieförbund finns ett stort intresse, kapacitet och engagemang för att bidra med sådana utbildningsinsatser som är nödvändiga för att utlänningar ska ha möjlighet att klara kunskapskraven för permanent uppehållstillstånd.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet delar utredningens bedömning att statsbidrag bör lämnas till folkbildningen som dess aktörer kan välja att ansöka om i syfte att ombesörja utbildningsinsatser, så att provdeltagare kan förbereda sig för kunskapsprovet.
  • Folkbildningen har en omfattande erfarenhet att genomföra den typ av utbildningar som utredningen föreslår att folkbildningen skall ombesörja. Innehållet i kurserna svenska från dag ett och vardagssvenska har ett innehåll som motsvarar innehållet i de föreslagna utbildningarna.
  • Folkbildningsrådet har inga synpunkter på författningsförslagen.