Yttrande över Myndigheten för delaktighets uppföljningsmodell för levnadsvillkor samt effekter av strategins genomförande

Folkbildningsrådets yttrande över Myndigheten för delaktighets uppföljningsmodell för levnadsvillkor samt effekter av strategins genomförande. Yttrandet avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för strategins genomförande och uppföljning inom ramen för vårt sektorsansvar för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

MFD efterfrågar återkoppling kring frågorna om modellen saknar statistik som är relevant för uppföljningen av levnadsvillkoren inom vårt samhällsområde eller för uppföljningen av myndigheternas (inklusive Folkbildningsrådets) arbete med de fyra inriktningarna samt om det pågår statistikutveckling inom Folkbildningsrådet som vore bra för MFD att känna till. Dessutom finns möjlighet att lämna övriga synpunkter på förslaget.

Folkbildningsrådets synpunkter

Studieförbund och folkhögskolor erbjuder sammantaget deltagare med funktionsnedsättning breda möjligheter till studier. Deltagarna får förutsättningar att utveckla sina kompetenser och intressen och att stärka sitt förenings- och samhällsengagemang. Verksamheterna skapar ett sammanhang för en meningsfull fritid, gemenskap och för personlig utveckling.

Sammantaget har folkbildningen därmed betydelse för det funktionshinderspolitiska målet om jämlika villkor och full delaktighet på flera samhällsområden. Framför allt inom det särskilt prioriterade området utbildning och livslångt lärande men också inom arbete och försörjning, kultur och fritid samt demokrati.

Folkbildningens betydelse för arbete och försörjning samt kultur finns närmare beskrivet i Folkbildningsrådets yttrande över SOU 2019:23, Styrkraft i funktionshinderspolitiken (se bilaga). Folkbildningen bidrar dessutom till demokratin genom att inkludera många olika människor, stärka föreningslivet och det medborgerliga engagemanget, bidra med mötesplatser och ge förutsättningar för demokratiska och bildande samtal samt ge verktyg för att hantera och kritisk granska information och medier. Därför har vi valt att beakta även dessa samhällsområden i vårt svar.