Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Här hittar du Folkbildningsrådets yttrande över Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av Kultursamverkansutredningen.

Folkbildningsrådets yttrande är avgränsat till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet

  • har inga synpunkter på författningsförslagen
  • delar utredningens uppfattning att fler måste få möjlighet att ta del av en större mångfald av kulturyttringar än i dag och vill lyfta fram betydelsen av den verksamhet som genomförs av studieförbund och på folkhögskolor
  • är positiva till friare samverkansformer mellan de olika offentliga nivåerna, med ett mer jämställt förhållande mellan stat, region och kommun.