Utkast till lagrådsremiss om skärpta krav i sfi

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på en lagrådsremiss med förslag på ändringar i skollagen (2010:800) som gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Här kan du läsa Folkbildningsrådets remissvar.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet

  • avstyrker förslaget att rätten till sfi ska gälla i enbart tre år
  • har inga synpunkter på förslag gällande ikraftträdande- och övergångsbestämmelser