Frågor och svar om hantering av mobilitetsstödet

Vanliga frågor och svar om mobilitetsstödet mellan regioner för deltagare i folkhögskola.

Senast uppdaterad:

Hur går slutrapporteringen till?

Stoppdatum för slutrapportering av respektive termin finns i rapporteringsplanen på Folkbildningsrådets hemsida om verksamhetsrapportering för folkhögskolor.

Efter verksamhetsstatistiken är rapporterad till SCB påbörjas granskningsarbete, kvalitetssäkring och matchning av deltagarnas folkbokföring. Därefter levereras verksamhetsstatistiken till Folkbildningsrådet för vidare bearbetning och analys av mobilitetsstödsunderlaget terminsvis.

Hur säkerställer Folkbildningsrådet var deltagaren bor?

Avstämningsdatum för deltagarnas folkbokföringsort är den 1 november föregående år för vårterminens underlag. För höstterminens underlag hämtas informationen om folkbokföringsort den 1 juni under pågående år.

Vad är regionernas ersättningsnivå inom mobilitetsstödet?

I regionernas överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor finns en tabell som beskriver hur ersättningsnivåerna är prognostiserade att öka fram till 2026 då det är beräknat att alla regioner ska ligga på samma nivå. Det är denna nivåökning som kallas för ”trappan”.

I tabellen finns en kolumn med en prognos för hur pris- och löneomräkningar höjer ersättningsnivån år för år. Samtidigt finns en skrivning i överenskommelsen om att regionernas ersättningsnivå inte ska överstiga 25 procent av deltagarveckans värde. Värdet fastställs av Folkbildningsrådets styrelse i december varje år.

För närvarande är deltagarveckans värde 1630 kronor, vilket innebär att regionernas ersättning per deltagarvecka inom mobilitetsstödet inte ska överstiga 408 kronor. Trappan i mobilitetsstödet behöver ses över och eventuellt revideras årligen i samband med Folkbildningsrådets beslut.

Så länge som Folkbildningsrådet inte höjer värdet för deltagarveckan ska regionerna inte betala mer än 408 kronor per deltagarvecka inom mobilitetsstödet. Regioner som i dag betalar lägre än 408 kronor per deltagarvecka följer ersättningsnivåerna i trappan tills de når 25 procent av deltagarveckans värde.

Läs regionernas överenskommelse om mobilitetsstöd

Hur går faktureringen till och hur redovisas stödet?

Folkbildningsrådet fakturerar berörda regioner en gång per termin. För höstterminens mobilitetsstöd faktureras regionerna månadsskiftet februari/mars. För vårterminens mobilitetsstöd faktureras berörda regioner månadsskiftet september/oktober. I samband med fakturering till regionerna skickar Folkbildningsrådet avisering till berörda folkhögskolor med fakturerat belopp till regioner. Aviseringen kan tjäna som underlag till sammanställning av bokslut. Folkbildningsrådet betalar ut mobilitetsstödet när samtliga regioner är fakturerade och betalningen är oss tillhanda.

Behöver folkhögskolorna skicka in några särskilda underlag för att få mobilitetsstödet?

Folkhögskolorna behöver inte skicka några särskilda underlag för mobilitetsstödet till Folkbildningsrådet varken via mejl eller via Folkbildningsrådets statsbidragsportal. Hantering av mobilitetsstödet baseras helt på verksamhetsstatistik.

Folkhögskolorna behöver heller inte skicka prognoser till berörda regioner eller till Folkbildningsrådet. Faktureringsunderlag till regioner kommer fungera som underlag till att sätta prognoser för kommande terminer.

Hanterar Folkbildningsrådet det inomregionala stödet?

Folkbildningsrådet hanterar inte inomregionalt stöd. Det innebär att folkhögskolorna behöver fortsättningsvis fakturera för deltagare från den egna regionen. Informationen nedan har skickats ut till regionerna från SKR för att undvika att deltagare räknas dubbelt:

Inom ramen för den regionala överenskommelsen om mobilitetsstödet kommer Folkbildningsrådet att kontrollera deltagarnas folkbokföring för den kommande höstterminen den 1 juni. Merparten av regionerna gör kontrollen av deltagarnas folkbokföring för inomregional ersättning vid kursstart. Mellan 1 juni och kursstart kan deltagare ha hunnit flytta och folkbokföra sig på ny bostadsort, vilket innebär att en situation skulle kunna uppstå då en deltagare blir räknad dubbelt för både mobilitetsstöd och bidrag inom den egna regionen. För att regionerna ska undvika detta är det ett tips att synkronisera regionens kontroll av deltagarnas folkbokföringsort med det Folkbildningsrådets datum för kontroll.

Vad gäller för verksamhet på filialer?

I överenskommelsen om mobilitetsstödet som samtliga regioner har undertecknat finns en skrivning om att det är där verksamheten genomförs som är avgörande för mobilitetsstödet. Skrivningen kom till i överenskommelsen efter remissrundan till regionerna sommaren 2021. Vid detta skede var den nya modellen redan formad till att det är folkhögskolans huvudsäte är avgörande för stödet.

För att berörda aktörer ska få möjlighet att anpassa sin verksamhet kommer mobilitetsstödet för läsåret 2023/24 inte ta hänsyn till om deltagare genomför sina folkhögskolekurser på en filial eller inte. Från och med höstterminen 2024 gäller överenskommelsen om mobilitetsstödet i sin helhet.