Ökad kvalitet och transparens i studieförbundens verksamhet

Morgan Öberg, enhetschef på Folkbildningsrådet. Morgan har en brun skjorta på sig och står snett vänd från kameran.

Nytt statsbidragssystem, skärpta kontroller och en visselblåsarfunktion. Folkbildningsrådets åtgärder har visat sig ha positiva effekter på möjligheten att upptäcka och rätta till fel.

Studieförbund Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har de senaste åren genomfört en rad insatser för att komma till rätta med problem i studieförbundens verksamheter. Sedan 2021 redovisas åtgärderna i en särskild rapport som lämnas till regeringen på våren.

– Årets rapport betonar flera viktiga förändringar och initiativ som ökar kvaliteten och transparensen inom studieförbunden. Ett nytt statsbidragssystem, som prioriterar kvalitet framför kvantitet, innebär ett stort utvecklingskliv som gör att vi lättare kan säkerställa att statsbidraget används korrekt, säger Morgan Öberg, chef för Enheten statsbidrag studieförbund på Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har också förändrat uppföljningen av statsbidraget. Digitala närvarolistor, digital signering samt krav på samkörning av de olika studieförbundens register är några exempel på viktiga åtgärder som redovisats i tidigare rapporter. En annan är kravet på årliga revisionsintyg som ska säkerställa den ekonomiska transparensen.

Visselblåsarfunktion och skärpt internkontroll

Regeringen har förtydligat att det är Folkbildningsrådets ansvar att studieförbunden känner till och lever upp till de villkor som finns för mottagande av statsbidrag. Sedan 2021 erbjuder Folkbildningsrådet därför regelbundna utbildningstillfällen för cirkelledare och personal inom studieförbunden.

Folkbildningsrådet har också skärpt kraven på internkontroller samt upprättat en egen visselblåsarfunktion, där personer anonymt kan rapportera oegentligheter.

– Vi ser att insatserna vi gjort haft mycket positiva effekter på möjligheten att tidigt upptäcka och rätta till fel. Åtgärderna svarar väl mot de behov som funnits av bättre uppföljning och kontroll, säger Morgan Öberg.