Nytt bidragssystem för studieförbunden från 2024

En illustration med en hand som håller en rosa kub som blir granskad med ett förstoringsglas, i utbyte mot ett mynt.

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Det nya statsbidragssystemet började gälla den 1 januari 2024. Det nya systemet innebär att bidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbedömningssystem.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Sedan Folkbildningsrådet bildades 1991 har det skett flera förändringar av statsbidragsmodellen för folkhögskolor och studieförbund. En del av förändringarna har kommit efter statliga propositioner medan andra har varit resultatet av eget översynsarbete. Folkbildningsrådets arbete med ett nytt statsbidragssystem har pågått i flera år och har nu resulterat i en helt ny modell för statsbidraget.

Villkoren för det nya statsbidragssystemet finns att ladda ner i dokumentbanken för studieförbund.

Vad innebär det nya statsbidragssystemet?

Det nya statsbidragssystemet är utformat för att främja kvalitet, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten. Det ska också bli mer förutsägbart över tid och ge studieförbunden bättre förutsättningar till långsiktig planering.

Treårigt verksamhetsåtagande

I det nya systemet ska respektive studieförbund ska lämna in ett verksamhetsåtagande för kommande tre år. 

I åtagande ska studieförbunden redogöra för 

  • vilken verksamhet de vill genomföra
  • vilka målgrupper de vill nå
  • hur de avser att jobba med de fem kvalitetsområden som anges i villkoren för statsbidraget (bildning, demokrati och delaktighet, utbildning, civilsamhälle och kulturliv).

Folkbildningsrådet bedömer sedan åtagandena med stöd av yttranden från en oberoende bedömargrupp.

Beslut om bidrag

Hur stor andel av statsbidraget ett studieförbund får baseras på en bedömning av verksamhetsåtagande, utvärderingar och tidigare måluppfyllelse. Slutgiltigt beslut om bidragsandel fattas av Folkbildningsrådets styrelse.

Bidragsandelen ligger fast under treårsperioden, men kan påverkas om det finns brister i verksamheten, om nya studieförbund behöver ta plats eller om andra grundförutsättningar ändras.

Uppföljning och utvärdering

I det nya systemet får Folkbildningsrådet en tydligare roll i att utvärdera studieförbundens verksamhet och dess kvalitet.

Folkbildningsrådets uppgift i det nya systemet är att

  • bedöma studieförbundens eget målarbete
  • kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren
  • följa upp och utvärdera verksamheten.

Det nya systemet innebär också skärpta villkor, bland annat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter. Studieförbunden får också möjlighet att bedriva arbetsmarknadsnära utbildningar.

Folkbildningsrådet arbetar under 2024 vidare med att ta fram indikatorer, rutiner och instruktioner för hur det nya systemet ska fungera i praktiken.

Bidrag fördelas enligt det nya systemet med start 1 januari 2025, för perioden 2025–2027.