Folkhögskolans pedagogiska personal 2019

Varje år gör Folkbildningsrådet uppföljning kring vilken utbildning den pedagogiska personalen på folkhögskolorna har.

Senast uppdaterad:

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgifter om vilken utbildning som den pedagogiska personalen på folkhögskola har. Antalet personer som rapporterades i insamlingen var 4 951, varav 4 777 i tjänst. 174 personer var tjänstlediga, föräldralediga eller sjukskrivna. Befattningar som länge ingått i insamlingen är lärare, annan pedagogisk personal, skolledare, studie- och yrkesvägledare samt skolkuratorer. Till 2019 års insamling tillkom dessutom två nya befattningar:

  • Pedagogisk assistent – stödperson för vilken skolan får särskilt utbildningsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Den pedagogiska assistenten används för ökade undervisningsinsatser i verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning.
  • Pedagogisk resurs – övrig pedagogisk personal.

De två nya befattningarna utgjorde sammanlagt sju procent av den totalt rapporterade pedagogiska personalen. Av den pedagogiska personalen var 83 procent lärare.

I den behörighetsgivande allmänna kursen hade 71 procent av lärarna lärarexamen. De examinerade fördelade sig på 21 procent med folkhögskollärarexamen och 50 procent med annan lärarexamen. Andelen lärarexaminerade totalt minskar med sex procentenheter mot 2018. De två nya befattningarna som börjat samlas in bidrar till minskningen.

I rapporten presenteras statistik om utbildningsnivå, könsfördelning, ålder, arbetsuppgifter, folkbildningserfarenhet med mera. Jämförelser görs dessutom med lärarsituationen i motsvarande delar av den reguljära skola.