Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund

Folkbildningsrådets yttrande över promemorian Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund.

Senast uppdaterad:

Sammanfattning av Folkbildningsrådets ställningstagande

Folkbildningsrådets uppfattning är att det saknas tillräcklig grund för förslaget i föreliggande promemoria och anser att frågan bör utredas i enlighet med direktiven till Folkbildningsutredningen. Folkbildningsrådet ställer sig därmed inte bakom förslaget.