Yttrande över Promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

Folkbildningsrådets yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria från Utbildningsdepartementet. Folkbildningsrådet har inget att invända emot att reglerna för bedömningen av vilka utbildningar som omställningsstudiestöd får lämnas förändras.