Vanliga frågor om FSR

Innan du gör en anmälan, läs gärna igen de vanliga frågor och svar som vi brukar få kopplat till FSR. De ger dig en fingervisning om det är FSR som kan hantera ditt ärende eller om du bör vända dig någon annanstans.

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om anmälan

Till FSR kan du anmäla frågor kopplade till följande områden:

  • Information du fick av folkhögskolan innan du blev antagen eller i samband med kursstart.
  • Folkhögskolans former för deltagarinflytande, hantering av klagomål och övriga studeranderättsliga frågor.
  • Folkhögskolans hantering av disciplinära åtgärder, huvudsakligen varning, avstängning och avskiljande.
  • Folkhögskolans hantering när en kurs avbryts eller ställs in.
  • Brister i information om kostnader som är förknippade med kursen.
  • Brister i studievägledning eller uppföljning av studieplan på allmän kurs.
  • Brister i kommunikation om studieresultat.

Observera att FSR endast kan hantera ärenden som den berörda folkhögskolans styrelse fattat beslut om. I undantagsfall och om särskilda skäl finns kan en anmälan som skolans styrelse inte yttrat sig om behandlas.

Beslut om studieomdömen eller behörigheter kan inte anmälas till FSR.

FSR hanterar heller inte fall av diskriminering, arbetsmiljöfrågor eller polisiära ärenden.

Deltagare eller före detta deltagare på långa kurser (längre än 15 kursdagar) kan göra anmälningar till FSR. Det gäller även sökande till långa kurser.

En anmälan måste inkomma under pågående kurs eller inom ett år efter att kursen avslutats.

En anmälan kan göras under pågående kurs eller inom ett år efter att kursen avslutats.

Endast i undantagsfall och om särskilda skäl finns kan en senare inkommen anmälan behandlas.

En handläggare tittar på anmälan och kontrollerar att den är komplett.

FSR kontaktar dig för att berätta hur anmälan följs upp och begär eventuellt in mer underlag.

FSR kontaktar skolan och ber om underlag. Det kan exempelvis röra sig om olika policydokument, och skolans egen dokumentation av olika händelser eller möten. Du som gjort anmälan får möjlighet att läsa skolans underlag och kommentera dessa.

När all information i ärendet har samlats in sammanträder det rättsliga rådet och fattar beslut om ett yttrande med eventuella rekommendationer till skolan.

FSR utgår från den aktuella skolans regler och riktlinjer när ett ärende bedöms. FSR kan inte ändra en skolas beslut, men kan ge rekommendationer till skolan om hur den studeranderättsliga ordningen kan förbättras.

FSR:s yttrande offentliggörs. Personuppgifter avidentifieras men den aktuella folkhögskolans namn offentliggörs.

Ärenden som FSR behandlat de senaste fyra åren finns publicerade på Folkbildningsrådets hemsida.

Yttranden från FSR

Vill du ha tag i äldre ärenden kan du skicka e-post till info@folkbildningsradet.se.icera

FSR hanterar inte ärenden som rör diskriminering. Folkhögskolan omfattas dock av diskrimineringslagen och ingen får diskrimineras på folkhögskolor eller i antagningen till kurser på folkhögskola.

Om du upplever att du blir diskriminerad kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Om diskrimineringslagen och DO (do.se)

Nej, FSR hanterar inte ärenden som rör arbetsmiljön. Studier på folkhögskola jämställs med arbete i arbetsmiljölagen och folkhögskolan ansvarar för att hantera brister i arbetsmiljön.

Kontakta studerandeskyddsombud eller skyddsombud på folkhögskolan om du vill veta mer.

Offentlighetsprincipen gäller den del av verksamheten på Folkbildningsrådet som rör FSR. Alla anmälningar och meddelanden som kommer in till FSR blir därmed allmänna handlingar som kan begäras ur. Vi har begränsade möjligheter att sekretessbelägga uppgifter.

Förutom att skicka in skriftlig information kan du lämna uppgifter muntligt om du ringer till oss. Efter samtalet gör vi en anteckning om det som är av vikt för ärendet och denna anteckning sparas tillsammans med din anmälan.