Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Konventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter, alla under 18 år räknas som barn. Den nya lagen gäller för regionägda folkhögskolor, men inte för rörelsedrivna folkhögskolor.

Senast uppdaterad:

Gäller barnkonventionen för folkhögskolor?

Eftersom lagen gäller för offentlig verksamhet innebär det att den omfattar folkhögskolor som har regioner som huvudman. Däremot omfattas inte folkhögskolor som är en förening eller en stiftelse av den nya lagen. Det innebär att en rörelseägd folkhögskola inte kan bli dömd för brott med enbart barnkonventionen som grund. Men oavsett om det är fråga om en folkhögskola som omfattas av den nya lagen eller inte, så bör all verksamhet vid folkhögskolor där barn deltar bedrivas i enlighet med barnkonventionen. Folkbildningen samarbetar dessutom ofta med aktörer som omfattas av den nya lagen och det är därför bra att känna till vad lagen innebär.

Vad behöver folkhögskolor göra för att arbeta i enlighet med barnkonventionen?

Folkbildningsrådet har inte utarbetat några egna riktlinjer för hur folkhögskolor ska förhålla sig till barnkonventionen. Istället hänvisar vi till barnombudsmannens hemsida där det bland annat finns ett stödmaterial om prövning av barnets bästa. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

En av grundprinciperna i barnkonventionen är barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och att bli lyssnad på i frågor som berör barnet, med hänsyn till ålder och mognad. Folkhögskolan som utbildningsform vänder sig i första hand till vuxna, men det förekommer deltagare som är 16 och 17 år. Av Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor för folkhögskolor framgår att folkhögskolan ska säkerställa att det finns organiserade former för studerandeinflytande – detta gäller även deltagare som är barn. Deltagarna ska i samband med kursstart ges information om former för deltagarinflytande och klagomålshantering. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en beskrivning av arbetet med studerandeinflytande, studeranderättsliga frågor och andra processer som direkt berör deltagarna.