Ansvar och samverkan

Senast uppdaterad:

Vem kan vara mottagare av statsbidrag till folkbildningsverksamhet?

Studieförbund och folkhögskolor som, efter ansökan och prövning, har godkänts av Folkbildningsrådet som bidragsmottagare kan erhålla statsbidrag till folkbildningsverksamhet.

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Vad menas med det?

Kommersiell verksamhet är en verksamhet som omsätter pengar och bedrivs i vinstsyfte med avsikt att ge intäkter. Statsbidraget ska användas till verksamhet som har den inriktning som anges i förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 1 §.

Vilket ansvar har ett studieförbund för sin verksamhet?

Studieförbundet har fullt ansvar för att den verksamhet som finansieras med statsbidrag svarar mot statens mål och syften med bidraget. Folkbildningsrådets fastställer de villkor som gäller för verksamheten och hur den ska redovisas. Att studieförbundet är ansvarig anordnare av verksamheten ska tydligt framgå i såväl inbjudan som vid genomförandet.

Vilka begränsningar finns när det gäller vilken verksamhet ett studieförbund kan bedriva med statsbidrag?

Studieförbundens verksamheter ska utformas i enlighet med statens syften. Bland annat får verksamheterna inte ha kommersiellt syfte. Andra exempel på verksamheter som inte kan genomföras med statsbidrag är sådant som tillkommit efter uppdrag eller verksamheter inom Socialtjänstens, Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ansvarsområden. Verksamhet vars syfte är utövande av lek, spel och idrott liksom produktion kan inte heller rapporteras som statsbidragsberättigad verksamhet.

Kan ett studieförbund bedriva verksamhet i samverkan med andra organisationer/föreningar?

Ja, studieförbunden har många medlems- och samverkansorganisationer som man samarbetar med och är ett stöd för när det gäller studie- och kulturverksamhet. Det är av stor vikt att studieförbundets anordnarskap och stöd till verksamheten är tydligt. Verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag har studieförbundet ansvar för oavsett om detta sker i samverkan eller inte.

Vad gäller kring kostnadsersättning till en samverkande organisation?

När verksamhet anordnas i samverkan med annan part får studieförbundet inte till denna förmedla kostnadsersättning som beräknas på ett schablonmässigt sätt. Eventuella ersättningar ska baseras på en beräkning utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Statsbidrag får endast användas till kostnader som är direkt förbundna med folkbildningsverksamhet.