Statens syfte och folkbildningens uppdrag

Senast uppdaterad:

Hur är statens uppdrag till folkbildningen formulerat?

I regeringens proposition 2013/14:172 "Allas kunskap – allas bildning" anges ett särskilt mål för folkbildningspolitiken:

"Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället." 

Det innebär att statens ambitioner med politiken blir tydligare och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen där folkbildningen tidigare ingick.

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutat om statens fyra syften med stöd till folkbildningen.

Statens syften med att stödja folkbildningen

I vilka dokument anges villkor och riktlinjer för det statliga stödet till folkbildningen?

Det statliga stödet till folkbildningen regleras bland annat av förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Regeringen beslutar vidare årligen, via regleringsbrev, folkbildningens anslag. Vidare erhåller Folkbildningsrådet specifika riktlinjer i fråga om användningen av dessa medel där till exempel särskilda uppdrag och krav på återrapportering anges.

Folkbildningsrådet fastställer årligen villkor och krav för studieförbund som tar emot statsbidrag.

Vilka målgrupper har studieförbunden särskilt i uppdrag att arbeta mot?

Studieförbundens verksamheter är öppna för alla men studieförbunden ska aktivt arbeta för att nå nya deltagare/deltagargrupper, deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller deltagare med funktionsnedsättning.