Nytt system för statsbidrag till studieförbund

En illustration med en hand som håller en rosa kub som blir granskad med ett förstoringsglas, i utbyte mot ett mynt.

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Ett nytt statsbidragssystem beslutades av Folkbildningsrådets styrelse den 29 maj och ska börja gälla den 1 januari 2024. Det nya systemet innebär att bidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbedömningssystem.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Sedan Folkbildningsrådet bildades 1991 har det skett flera förändringar av statsbidragsmodellen för folkhögskolor och studieförbund. En del av förändringarna har kommit efter statliga propositioner medan andra har varit resultatet av eget översynsarbete. Folkbildningsrådets arbete med ett nytt statsbidragssystem har pågått i flera år och har nu resulterat i en helt ny modell för statsbidraget.

Villkoren för det nya statsbidragssystemet finns att ladda ner i dokumentbanken för studieförbund.

Vad innebär det nya statsbidragssystemet?

Det nya statsbidragssystemet är utformat så att ska främja kvalitet, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten. Det ska också bli mer förutsägbart över tid och ge studieförbunden bättre förutsättningar till långsiktig planering.

En nyhet är att respektive studieförbund ska lämna in ett verksamhetsåtagande för en treårsperiod där de beskriver vilken verksamhet de tänker att de ska genomföra, vilka målgrupper de vill nå och hur de ska bedriva folkbildning. Resultatet ska bli att statens syfte med att ge stöd folkbildningen nås. Åtagandena kommer att bedömas av Folkbildningsrådet med stöd av yttranden från en oberoende bedömargrupp. Hur stor andel av statsbidraget ett studieförbund får kommer baseras på en bedömning av bland annat verksamhetsåtagande, utvärderingar och tidigare måluppfyllelse. Slutgiltigt beslut om bidragsandel kommer att fattas av Folkbildningsrådets styrelse.

Bidragsandelen ligger fast under treårsperioden, men kan påverkas om det finns brister i verksamheten, om nya studieförbund behöver ta plats eller om andra grundförutsättningar ändras.

I det nya systemet får Folkbildningsrådet en tydligare roll i att utvärdera studieförbundens verksamhet och dess kvalitet. Folkbildningsrådets uppgift i det nya systemet kommer vara att bedöma studieförbundens eget målarbete, kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verksamheten.

Det nya systemet innebär också skärpta villkor, bland annat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter. Studieförbunden får också möjlighet att bedriva arbetsmarknadsnära utbildningar.

Hur ser tidsplanen ut för det nya systemet?

Under våren 2023 var förslaget på nytt statsbidragssystem ute på remiss hos de tio studieförbunden, Folkbildningsrådets medlemsorganisationer, länsbildningsförbund, kommuner, regioner och myndigheter samt organisationer i civilsamhället med flera. Efter remissomgången har några slutgiltiga justeringar gjorts. Den 29 maj fattade Folkbildningsrådets styrelse beslut om att införa det nya statsbidragssystemet för studieförbunden som ska börja gälla den 1 januari 2024.

Under hösten 2023 kommer Folkbildningsrådet arbeta med att ta fram indikatorer, rutiner och instruktioner för hur det nya systemet ska fungera i praktiken.

Under 2024 kommer studieförbunden ansöka om statsbidrag enligt det nya systemet för perioden 2025–2027.