Övriga internationella samarbeten och nätverk

Här listas andra internationella samarbeten och nätverk för vuxnas lärande.

Senast uppdaterad:

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, är ett av FN:s fackorgan, med inriktning på utbildning, vetenskap och kultur. Medlemmarna är nationer som vill skapa och driva gemensamma mål inom bland annat utbildning. I Sverige finns Svenska Unescorådet som sitter hos Utbildningsdepartementet och som arbetar för implementering och aktualisering av de mål och beslut som fattas på UNESCO:s generalkonferens.

Läs mer på UNESCO:s hemsida

CONFINTEA

CONFINTEA är den internationella konferensen för vuxnas lärande och utbildning – och organiserades för första gången redan 1949. Då samlades medlemsländer i UNESCO för att diskutera hur vuxenutbildning kan skapa fred och internationell förståelse. På konferensen tar medlemsländerna fram en agenda för framtida utveckling och förbättring – något som sedan kan användas både nationellt och internationellt för att driva på i frågor som berör vuxnas lärande och utbildning. 

Läs mer om konferensen CONFINTEA

UIL

UIL, UNESCO Insitute for Lifelong Learning, är ett fristående institut för livslångt lärande inrättat av UNESCO och med säte i Hamburg. UIL tar fram statistik, rapporter och analyser om livslångt lärande i ett globalt perspektiv och har ett nyhetsbrev som kommer ut varannan månad. 

Läs mer om nyhetsbrevet

We are ALE

"Adult learning and education" är ett paraplybegrepp för olika typer av lärande och utbildande insatser för vuxna där folkbildningen ingår. Men vikten av sådana insatser kan vara svår att visa – eftersom termen innehåller så mycket. För att skapa en både bredare och samtidigt mer specifik bild av sådana insatser (och organisationerna som anordnar dem) finns kampanjen "We are ALE", med exempel och argument från hela världen. ICAE och EAEA finns med bland initiativtagarna och på hemsidan finns mer information om kampanjen, inklusive material att ladda ner och information om hur organisationer kan delta och bidra. 

Läs mer om We are ALE

The Lifelong Learning Platform

The Lifelong Learning Platform är en paraplyorganisation för europeiska organisationer (en paraplyorganisation för paraplyorganisationer – EAEA är exempelvis medlemmar) som arbetar med utbildning, yrkesutbildning och ungdomsaktiviteter. Genom sina medlemmar representerar plattformen över 50 000 utbildningsorganisationer. I centrum för the Lifelong Learning Platform finns idén om det livslånga lärandet, "från vaggan till graven", där människor har rätt att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet. Varje år genomförs gemensamma kampanjer baserat på medlemmarnas åsikter och reaktioner kring exempelvis EU-policy. 

Läs mer om The Lifelong Learning Platform

Nordiska folkhögskolerådet

Nordiska Folkhögskolerådet, NFR, är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna i Danmark, Finland, Sverige och Norge. NFR arbetar för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i Norden. En annan viktig uppgift är att synliggöra och vara en röst för folkhögskolorna i politiska organ som Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet. 

Läs mer om Nordiska folkhögskolerådet