Studieförbundens insatser med personer långt från arbetsmarknaden

Regeringen har presenterat en utökad satsning på studieförbundens verksamhet med utrikes födda kvinnor och andra grupper som står långt från arbete och studier. Med 50 miljoner per år från och med 2021 ges studieförbunden bättre förutsättningar för att arbeta uppsökande med grupper som står långt ifrån samhället.

Senast uppdaterad:

Studieförbunden har sedan länge viktig och värdefull verksamhet med gruppen asylsökande och utrikes födda kvinnor. Verksamheten har ett stort fokus på att deltagarna ska lära sig svenska och att man ska få en ökad förståelse för hur samhället fungerar. Behovet av den här typen av insatser har dessutom ökat i samband med coronapandemin som haft stora effekter på såväl samhälle och arbetsmarknad som människors liv.

Syftet med denna satsning är att studieförbunden genom folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete ska stärka deltagarnas långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.