Frågor och svar om Folkbildningsrådets rapport till regeringen

Den 14 april lämnade Folkbildningsrådet en rapport till regeringen om uppföljning och kontroll av studieförbundens verksamhet. I rapporten redovisar vi bland annat ett omfattande åtgärdspaket i 18 punkter. Med det avser vi komma tillrätta med fusk och andra oegentligheter, samt initiera ett framåtsyftande reformarbete av statsbidragssystemet.

Senast uppdaterad:

Varför har Folkbildningsrådet tagit fram den här rapporten?

Bakgrunden är de fall av fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamhet som uppdagats de senaste åren, särskilt den mer omfattande bedrägerihärvan i Järvaområdet i Stockholm. Efter att det uppdagades att flera studieförbund utsatts för bedrägeri av externa samarbetspartner uppstod en diskussion om det förekom liknande fall på andra ställen. Vi uppdrog då åt studieförbunden att genomföra utökade granskningar av verksamheten som de återrapporterade till oss i januari 2021.

I samband med detta begärde Regeringen en återrapportering från oss om vilka åtgärder vi har vidtagit, och kommer att vidta för att säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används korrekt. Det är den rapporten som vi nu har presenterat och lämnat in till Utbildningsdepartementet. Rapporten vi lämnat är baserad på de underlag vi fått in från studieförbunden, samt ett omfattande analysarbete på vårt kansli och i vår styrelse. I den ger vi vår bild av nuläget, vad som har gjorts och vilka åtgärder som borde vidtas för att säkra att statsbidraget till studieförbunden används korrekt i framtiden.

Vad innehåller rapporten?

I rapporten föreslår vi åtgärder inom främst tre områden: förebyggande åtgärderskärpt kontroll och ett framåtsyftande reformarbete, där vi bland annat vill reformera statsbidragssystemet i grunden.

Vad innebär de förebyggande åtgärderna?

Detta handlar i stor utsträckning om studieförbundens egna åtgärder som de redan initierat. Folkbildningsrådet anser att detta arbete behöver finnas kvar och utvecklas ytterligare. En del av åtgärderna handlar därför om vilka krav vi ställer på studieförbunden för att säkerställa att de frågorna fortsätter prioriteras. Det är avgörande att den nyligen utvecklade möjligheten att samköra data används både i förebyggande och kontrollerande syfte, men det behövs också utbildningsinsatser för såväl cirkelledare som studieförbundens egen personal.

Vad innebär förslagen om skärpt kontroll?

Folkbildningsrådet har redan under en tid gradvis skärp vår kontroll av studieförbunden, både genom att ställa tydligare krav men också genom att bygga upp vår egen kapacitet för uppföljning och granskning. Det här arbetet fortsätter. Det som är nytt som vi presenterar som åtgärder i rapporten är att vi bland annat kommer att göra egna kontroller av studieförbundens verksamhet på ett sätt vi inte gjort tidigare.

Vad innebär förslagen till reformer?

Folkbildningsrådet anser att det är hög tid att göra en ordentlig översyn av statsbidragssystemet. Det handlar om att säkra upp att statsbidraget används för de syften staten har satt upp, men också att hitta ett system som leder till att verksamheten är så relevant och angelägen som möjligt utifrån de behov som finns hos både människor som samhället. Såväl händelserna i Järva som den pågående pandemin gör att vi behöver se över villkor och fördelningssystem för att bättre styra mot statens syften med bidraget. Framför allt behövs en modell där bidraget än mer riktas mot prioriterade verksamheter och där studieförbundens unika infrastruktur och kompetens bäst kan komma till sin rätt.