Folkhögskolans intyg – vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några vanliga frågor om de intyg som kan utfärdas inom folkhögskolan.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Allmänt om intyg

På sidan Behörighetsintyg hittar du en förteckning över aktuella intyg:
Behörighetsintyg

Läs också dokumentet Villkorsanvisning för folkhögskolans intyg (pdf).

Du hittar det också i Dokumentbank med villkor och anvisningar

Alla deltagare på allmän och särskild kurs som varaktigt lämnar folkhögskolan. Skolan får ge ut intyget oftare men det är inget krav. Deltagare på korta kurser kan få skolans eget intyg men det är inte heller något krav.

Nej, bara om deltagaren varaktigt lämnar skolan. Intyget blir ogiltigt om det utfärdas i förtid.

Allmän kurs – behörighetsintyg

Följande intyg kan utfärdas när en deltagare uppnått grundläggande behörighet:

  • Behörighetsintyg allmän kurs
  • Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola, SeQF-nivå 4
  • Folkhögskolans eget intyg.

Enligt aktuella villkor (se nedan) ska en deltagare som antagits till allmän kurs och genom individuella val fått ett kursinnehåll som motsvarar villkoren för särskild kurs, rapporteras på särskild kurs. Deltagaren får därför intyget Behörighetsintyg särskild kurs och får inte rätt till omfattningskrav eller studieomdöme.

Eftersom detta får stora konsekvenser för deltagaren som inte kan använda sitt intyg för att söka vidare till yrkeshögskola eller högskola (om behov av omfattningskravet finns) borde det upptäckts och planerats för tidigare under studierna.

Statsbidrag till folkhögskolor 2024 – Villkor och fördelning

Med det menas att kursen haft minst fyra behörighetsgivande ämnen med ämnesbredd (Skolverkets ämnen) under minst halva studietiden. Bredden av ämnen ska heller inte vara inom samma område som den allmänna kursens eventuella profilinriktning.
Till exempel: Om den allmänna kursen har en kulturprofil kan inte också bredden av ämnen innehålla ämnen med kulturinriktning.

Ja, eftersom allmän kurs ska ge en bred allmän bildning vilket är en central del av folkhögskolans särart. 

Ja, om det finns särskilda skäl till exempel på grund av en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det ska i så fall tydligt framgå på skolans eget intyg vad deltagaren har läst så det är begripligt både för deltagaren och en mottagare av intyget. Rimligen gäller undantaget att ta bort ett behörighetsgivande ämne, och inte flera.

Enligt aktuella villkor kan upp till halva tiden på en allmän kurs ägnas åt en profil, eller en inriktning. I den kursdelen finns inga krav på ämnesbredd eller på att Skolverkets ämneskurser studeras.

Den kurstid som återstår och som ska motsvara minst halva tiden ska innehålla minst fyra ämnen med ämnesbredd som skiljer sig från en profilinriktning.

Även om en deltagare studerar på deltid ska den ha fyra behörighetsgivande ämnen med ämnesbredd parallellt. Därför är det rimligt att det finns en nedre gräns för vilken omfattning en allmän kurs kan ha och fortfarande uppfylla kraven.

Ja, men det måste framgå på skolans eget intyg så deltagaren i framtiden kan visa vad hen har läst. 

Allmän kurs, grundskolenivå – intyg

Deltagaren kan få följande intyg:

  • Intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskolenivån
  • Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhögskola, SeQF-nivå 2
  • Folkhögskolans eget intyg.

Har deltagaren uppfyllt villkoret om att på gymnasienivå ha studerat minst fyra behörighetsgivande ämnen med ämnesbredd som skiljer sig från en profilinriktning?

Om svaret är ja, har deltagaren rätt att få Behörighetsintyg allmän kurs.

Om svaret är nej, ska behörigheterna utfärdas på Behörighetsintyg särskild kurs.

På skolans eget intyg måste det framgå hur stor del av omfattningskravet som deltagaren har uppnått.

Särskild kurs – behörighetsintyg

Enligt aktuella villkor (se nedan) ska en deltagare som antagits till särskild kurs och som genom individuella val fått ett kursinnehåll som motsvarar villkoren för allmän kurs, rapporteras på allmän kurs. Därför får deltagaren Behörighetsintyg allmän kurs och får rätt till omfattningskrav och studieomdöme.

Statsbidrag till folkhögskolor 2024 – Villkor och fördelning

Deltagaren får Behörighetsintyg särskild kurs.

Undersköterskeutbildning – behörighetsintyg

När deltagaren varaktigt lämnar utbildningen får hen intyget Behörighetsintyg Undersköterskeutbildning med de ämnen i vilka  deltagaren uppnått motsvarande lägst godkänd nivå.

Deltagaren får Behörighetsintyg Undersköterskeutbildning.

För att göra intygen mer användbara för deltagaren föreslår Folkbildningsrådet att både Behörighetsintyg allmän kurs och Behörighetsintyg Undersköterskeutbildning utfärdas. Samtliga läsår bör stå på bägge intyg.

Ja, deltagaren kan senare komplettera med saknade ämnen i andra utbildningsformer.